Teemat

urbaani3

Juhana puolustaa yksilönvapautta, taidetta ja kulttuuria, sekä arkitason kaikkia ihmisoikeuksia. Yhteisen julkisen tilan on oltava vapaa kaikille, ei vain autoille. Siksi kulkumuodoista tulee tehdä samanarvoisia. Kaupunkisuunnittelun tulee perustua ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin. Alkoholi- ja huumausainelainsäädäntö ja kaikenlainen sääntely kaipaavat nykyaikaista otetta.

 

Lue lisää teemasta!

 

Juhana is a guardian of freedom of choice, arts and culture. Everyday human rights are essential. Public space should be open for all users, not only cars. That requires all forms of transportation to be equally supported. Urban planning needs to be based on people’s hopes and needs. Body of laws for alcohol and drugs needs to be reviewed to meet modern requirements. All regulation needs to be based on current prevalent knowledge in order to support sustainable way of living.

urheilu3

Juhana kantaa huolta suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Siksi liikunnan edistämiseen on sijoitettava pelimerkkejä. Puhtaalla ruualla on hyvinvointia edistävä vaikutus. Suomessa syrjäytyminen iskee pahimmin nuoriin miehiin. Epävarmuus ja yksinäisyys nakertavat mielenterveyttä. Myös nuoret miehet ansaitsevat huolenpitoa.

 

Lue lisää teemasta!

 

Juhana bears a great concern on society’s health and well being. We need to fund sports and culture activities adequately. Healthy and clean food are essential for well being. Loneliness and insecurity are significant factors behind mental problems. Young males are in greatest danger to become socially excluded.

rauha4

Rauha edellyttää oikeudenmukaisuutta ja erilaisten kulttuurien ymmärtämistä. Ihmisoikeuksista huolehtimisen tulee olla lähtökohta kansainväliselle yhteistyölle. Maailman kansojen on oltava yhteisvastuullisia, sillä pallomme on yhteinen. Juhanan mielestä hyvinvoivien maiden kuuluu auttaa niitä, joiden edellytykset ovat heikommat. Kokonaisia yhteiskuntia voidaan kehittää parhaiten kouluttamalla naisia ja tyttöjä.

 

Lue lisää teemasta!

 

Peace requires justice and deep understanding of different cultures. Human rights are essential background to international co-operation. Mankind needs to be unitedly responsible, as we share this planet. Juhana believes that economically secured countries should take a strong role in helping others. On societies level the best mean of social advancement is to educate women and develope better schooling for girls.

salmon31

Vesistöt, ilmasto, luonnon monimuotoisuus – kaikki tarvitsevat puolustajaa. Ympäristön hyvä tila on hyvinvoinnin edellytys. Juhana tietää, että turpeen polttoa kannattaa vähentää ja eläinlajeja sekä luontotyyppejä suojella. Vaelluskalakannoista tulee pitää huolta. Susilla ja muilla pedoilla on paikkansa osana luontoamme. Kaupunkilaistenkin hengitysilma tarvitsee suojelua, siksi kaupunkien autoilua tulee vähentää.

 

Lue lisää teemasta!

 

The ground water system, climate and biodiversity – they all need their good shepherd. Robust environment is a prerequisite of well being. Juhana knows, the future use of peat should be avoided as the natural Finnish marsland is becoming endangered. All species and biotypes are worth protecting; migrating fish stock is in great danger and wolf among the other predators have got their important role in our nature. Also people living in the cities need clean air, hence driving within the cities needs to be reduced.